Kontakt:

tel. 505 33 22 12

szkolatanca.ak
@onet.pl

Szkoła Tańca
Andrzej Karczmarczyk

Lublin, ul. Radzyńska 5 (os. Czechów)

w bud. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Informacje o zajęciach

AKTUALNOŚCI

Zajęcia

dla dzieci

Informacja o najbliższym turnieju tańca dla dzieci

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia w miejscowości Bełżyce odbędzie się turniej tańca dla dzieci.  W turnieju wezmą udział pary i soliści m.in. w kategoriach 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 lat.

I blok turnieju: pary 4-5, 6-7 lat. Rejestracja i próba parkietu od godz. 10.00, rozpoczęcie turnieju o godz. 11.00. Obowiązujące tańce dla 4-5 i 6-7 lat: walc angielski, walc wiedeński, cha-cha.

II blok turnieju: pary 8-9, 10-11, 12-13,14-15, pow. 15 lat. Rejestracja godz.12.00, rozpoczęcie turnieju o godz. 13.00. Obowiązujące tańce dla 8-9 lat: walc angielski, walc wiedeński, cha-cha, jive; 10-11 i 12-13 lat: walc angielski, walc wiedeński, samba, cha-cha, jive.

Obowiązujący strój dla dziewczynek:  bluzka i spódnica lub sukienka.

Obowiązujący strój dla chłopców: biała koszula, krawat lub mucha, ciemne spodnie.

Miejsce turnieju: Hala Sportowa CKFiS - Zespół Szkół Nr 1 ul. Wilczyńskiego 62. Dojazd własny.

Opłata startowa wynosi 30 zł płatna u nauczyciela tańca. Wstęp dla rodziców bezpłatny.

Wręczenie naród nastąpi po zakończeniu każdego bloku tanecznego.

Uwaga: zgłoszenia u nauczyciela tańca (wraz z opłatą !) wyłącznie pisemnie na drukach organizatora do dnia 17 kwietnia. Do zgłoszenia obowiązują załączniki (teksty poniżej). Wszystkie druki dostępne u nauczyciela tańca.

Dodatkowe lekcje przed turniejami tańca dla dzieci

Informujemy rodziców o możliwości udziału dzieci w dodatkowych lekcjach tańca  przygotowujących do startu w turniejach. Lekcje odbywają się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Rzeckiego 10 (LSM) w środy w godz. 17.30-18.15 i piątki w godz. 17.45-18.30. Wybór dni jest dowolny. W dniu 19 kwietnia zajęcia są odwołane.

 

Teksty załączników:

1. Zgoda na udział w turnieju.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
przez Administratora Miejski Dom Kultury w Bełżycach z siedzibą w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce w postaci: imię i nazwisko dziecka w celu uczestnictwa w Turnieju Tańca Bełżyce 2019r.
2. Podaję dane osobowe mojego dziecka dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne
z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka i prawie ich sprostowania.

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

na podstawie : ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez : Miejski Dom Kultury w Bełżycach na potrzeby promocji, informacji i inne.
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3.Dla potrzeb zgodnie z pkt. 1. wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby jw. oraz w celach informacyjnych.
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach internetowych Miejskiego Domu Kultury, Gazety Bełżyckiej, Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych moich i mojego dziecka.

4. Karta informacyjna:

(na podstawie zgody)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest miejski Dom Kultury w Bełżycach
z siedzibą w Bełżycach przy ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce tel.81 517-22-30 , adres e-mail: .teatrnasz@gmail.com
2.Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw,
adres e-mail. iodo@belzyce.pl, adres do korespondencji: ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce
3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach (w szczególności na potrzeby prowadzenia ewidencji uczestników zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci).
W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/i dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.
5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.
7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.
9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach dostępny jest do wglądu sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce.